Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych.

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska
 • Telefon/fax: tel. 178 636 134 , fax. 178 636 113
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  ul. Budziwojska 149
  35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 636 134, fax. 178 636 113
  REGON: 12575570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych; II. ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje m.in: 1. Demontaż barier energochłonnych stalowych – 144 mb; 2. Zakup, transport i ustawienie barier energochłonnych stalowych – 2 144 mb; III. WYMAGANIA: 1. Bariery muszą być: - zgodne z normą PN-EN 1317; - posiadać oznaczenie CE; 2. W związku z dotychczasową realizacją przez Zamawiającego montażu barier energochłonnych bezprzekładkowych typu SP-04, Zamawiający zaleca Wykonawcy, aby dostarczone do remontu i wykonania nowe bariery energochłonne posiadały takie same parametry co dotychczasowe tj. - słupki o przekroju cenowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, moduł rozstawu słupków co 4,0 m; - prowadnice z profilowanej taśmy stalowej typu B; 3. Poz. 10.1, poz. 10.2, poz. 15.2, poz. 15.3 Kosztorysu Ofertowego: bariery z przyskarpowym zakotwieniem słupków – należy zastosować słupki długości min. 2,5 m; 4. Poz. 3.3 i poz. 6.5 Kosztorysu Ofertowego: bariera w łuku - należy zastosować prowadnicę promieniową wypukłą o R=3,5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233280-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną