Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, nr POPC.02.01.00-00-0074/17. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części tj.: 2.1. Cześć I zamówienia – świadczenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych wykonywanych na terenie drogowych przejść granicznych znajdujących się w województwie podkarpackim tj. w Korczowej i Krościenku. 2.2. Cześć II zamówienia – świadczenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych wykonywanych na terenie drogowych przejść granicznych znajdujących się w województwie lubelskim tj. w Hrebennym, Koroszczynie, Dołhobyczowie, Zosinie, Dorohusku, Sławatyczach, Terespolu. 2.3. Cześć III zamówienia – świadczenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych wykonywanych na terenie drogowych przejść granicznych znajdujących się w województwie podlaskim tj. w Połowcach, Bobrownikach, Kuźnicy . 2.4. Cześć IV zamówienia – świadczenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych wykonywanych na terenie drogowych przejść granicznych znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim tj. w Gołdapi, Bezledach, Grzechotkach, Gronowie. 2.5. Cześć V zamówienia – świadczenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych wykonywanych na terenie morskiego przejścia granicznego w Świnoujściu (Terminal Promowy) znajdującego się w województwie zachodniopomorskim. 3. Opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Na Inspektorze nadzoru inwestorskiego ciążą obowiązki i odpowiedzialność za realizację zadania w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PrBud” oraz w przepisach wykonawczych do niniejszej ustawy. 5. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie w sposób gwarantujący nadzór nad realizacją zadania, w szczególności polegający na zarządzaniu, koordynowaniu, pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach, wg zasad określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Wykonawca wypełnia odpowiedni formularz oferty stosownie do wybranej części, na która składał będzie ofertę. (Załącznik 2/I lub 2/II lub 2/III lub 2/IV lub 2/V). Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną