Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Jabłonki

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Jabłonki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Wykonanie usługi określonej w SIWZ i w Formularzu cenowym. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi: 1. przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu - licząc od daty odbioru końcowego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 2. gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót. Oprócz wykonywania usług nadzoru inwestycyjnego, zamówienie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia obejmuje również: - zarządzanie i kontrolę robót budowlanych, zgodnie z Warunkami Kontraktu, - zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktu, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót, wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót, terminie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242700-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną