„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji Inwestycji p.n.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 – Etap I”

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji Inwestycji p.n.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 – Etap I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z zarządzaniem kontraktem dla realizacji inwestycji z przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr 28 w 2019r. pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., gaz, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja chłodnicza, elektryczna, teletechniczna, gazów medycznych; rozbiórka części budynku PCCHP - segment B; rozbudowa, przebudowa budynku gazów medycznych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, gazów medycznych, c.o., wentylacji mechanicznej; budowa stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego; urządzenia budowlane: miejsca postojowe, drogi, dojścia piesze, mur oporowy, zbiornik tlenu, czerpnia powietrza; zewnętrzne doziemne instalacje: wodociągowe, c.o., c.c.w., c.t., gazowe, k.s., gazów medycznych, k.d., elektryczne NN, przebudowa instalacji elektrycznych, oświetlenie zewnętrzne terenu i kanalizacji kablowej; przyłącza i sieci: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne SN, przebudowa sieci teletechnicznych” na działkach nr 69/19, 69/17, 69/14, 69/20, 69/21 obr 207 w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 2 – ETAP I. Zamówienie wykonywane będzie w oparciu o dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy nakładcze dla zakresu robót budowlanych, nad którymi pełniona będzie funkcja Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wraz z wyjaśnieniami i dokonanymi modyfikacjami w Postępowaniu nr 28 w 2019r. UWAGA! Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzór umowy, dokumentacja projektowa oraz inne dane zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem (www.bip.szpital.rzeszow.pl/zamówienia publiczne) w Postępowaniu nr ZP.261.2-I.2019/postępowanie nr 28 z 2019r.p.n.:Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – ETAP I , ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 063-145585 z dnia 29.03.2019r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączniki te w formie pisemnej znajdują się w Dziale Inwestycji (budynek J Zamawiającego). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 4. Kat. CPC: 12. 5. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną