„Opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich (6 części) na potrzeby realizacji 3 projektów w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 534 097 , fax. 178 534 682
 • Data zamieszczenia: 2018-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Niedzielskiego 2
  35036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 097, fax. 178 534 682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich (6 części) na potrzeby realizacji 3 projektów w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ilości: 720 scenariuszy. Zakres podmiotowy zamówienia obejmuje uczniów 3 etapów edukacyjnych: • etap 1 – szkoła podstawowa klasy I do III, • etap 2 szkoła podstawowa klasy IV do VII, • etap 3 szkoły średnie. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje opracowanie: 360 scenariuszy zajęć lekcyjnych (część: II,IV,VI), wykorzystujących aplikacje TIK (średnio 2 aplikacje TIK na jeden scenariusz) oraz 360 scenariuszy zajęć lekcyjnych (część: I,III,V) wykorzystujących metody eksperymentu w nauczaniu. Przez scenariusz zajęć lekcyjnych należy rozumieć jednostkowy scenariusz zajęć lekcyjnych (1szt.) w wymiarze czasowym obejmującym 45 minutową lekcję, opracowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Scenariusz lekcji obejmie: kompletny, prawidłowy metodycznie i dydaktycznie konspekt lekcji; dodatkowe wskazania metodyczne dla nauczyciela do pracy z uczniami, propozycje zadań do wykonania z uczniami na lekcji oraz w formie pracy domowej. Scenariusze lekcji, wykorzystujące metody eksperymentu w nauczaniu są skierowane do uczniów 2 etapów edukacyjnych obejmujących: etap 2 SP klasy IV do VIII oraz etap 3 szkoły średnie. Zakres przedmiotowy w oparciu o który mają zostać opracowane scenariusze lekcji, wykorzystujące metody eksperymentu w nauczaniu, określają podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozp. MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz U. Nr 467 z 2018r.) oraz Rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz U. Nr 356 z 2017r.) dla poszczególnych przedmiotów wymienionych w Załączniku nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Opracowane scenariusze powinny uwzględniać zmiany systemowe wprowadzone reformą oświaty: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe tj. wprowadzające 3 etapy edukacyjne. Opracowane scenariusze zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej w ilości 55 CD (w przypadku oferty częściowej: cz. I – 16 CD, cz. III – 21 CD, cz. V – 18 CD) oraz zgodnego z wersją elektroniczną wydruku papierowego, wpiętego do segregatora z podziałem na właściwe części. Scenariusze lekcji wykorzystujące aplikacje TIK są skierowane do uczniów 3 etapów edukacyjnych obejmujących: etap 1 SP klasy I do III, etap 2 SP klasy IV do VIII, etap 3 szkoły średnie. Zakres przedmiotowy w oparciu o który mają zostać opracowane scenariusze lekcji wykorzystujące aplikacje TIK, określają podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozp. MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz U. Nr 467 z 2018r.) oraz Rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz U. Nr 356 z 2017r.) dla poszczególnych przedmiotów wymienionych w Załączniku nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Opracowane scenariusze powinny uwzględniać zmiany systemowe wprowadzone reformą oświaty: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe tj. wprowadzające 3 etapy edukacyjne. Opracowane scenariusze zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej w ilości 55 CD (w przypadku oferty częściowej: cz. II – 16 CD, cz. IV – 21 CD, cz. VI – 18 CD) oraz zgodnego z wersją elektroniczną 1 wydruku papierowego, wpiętego do segregatora z podziałem na właściwe części. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Część I Rzeszów – 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu dla 2 i 3 etapu edukacyjnego. Część II Rzeszów – 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem aplikacji TIK, dla 1, 2 i 3 etapu edukacyjnego. Część III Krosno - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu, dla 2 i 3 etapu edukacyjnego. Część IV Krosno - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem aplikacji TIK, dla 1, 2 i 3 etapu edukacyjnego. Część V Przemyśl - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu, dla 2 i 3 etapu edukacyjnego. Część VI Przemyśl - 120 scenariuszy lekcji z zastosowaniem aplikacji TIK dla 1, 2 i 3 etapu edukacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną