Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla budynku nr 4 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Krakowskiej 11B, 35-111 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla budynku nr 4 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Krakowskiej 11B, 35-111 Rzeszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla budynku nr 4 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Krakowskiej 11B, 35-111 Rzeszów. 2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla budynku nr 4 w formie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac polegający na: • opracowaniu dokumentacji projektowej, projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, • sporządzeniu projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskaniu do nich wynikających z przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji, • sporządzeniu projektów wykonawczych, • uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, • przeprowadzeniu i wykonaniu robót budowlanych, • uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych, zezwoleń o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskaniu zaświadczeń o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. Zakres prac obejmuje remont istniejącego poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na zaplecze szatniowo – sanitarne w skrzydle A oraz pomieszczenia magazynowe z zapleczem w skrzydle B wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, oraz realizację robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się na parterze wraz z przebudową istniejącej klatki schodowej. W zakres opracowania nie wchodzą prace termomodernizacyjne budynku. W zakres dokumentacji wchodzą: • projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę • wielobranżowe projekty wykonawcze • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót • dokumentacja kosztorysowa (kosztorysy, przedmiarami poszczególnych branż) • dokumentacja powykonawcza W zakres prac wchodzą: • demontaż istniejących ścian działowych oraz wykończenia - tynki, podłogi wraz z podłożem (zaplecze szatniowo - sanitarne) • demontaż istniejących instalacji wewnętrznych • materiały z demontażu należy poddać procesowi utylizacji zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Niezbędne koszty związane z utylizacją poniesie Wykonawca • przebudowa pomieszczeń projektowanych Wymagania stawiane Projektantowi w celu realizacji przedmiotu zamówienia: • aktualizacja decyzji administracyjnych w przypadku utraty ważności • w razie konieczności uzyskanie odstępstw od istniejących przepisów • uzyskanie innych zgód, decyzji, warunków wymaganych aktualnym Prawem Budowlanym lub innymi przepisami powiązanymi • wykonanie inwentaryzacji koniecznych do opracowania projektu w tym: wszystkich instalacji znajdujących się w budynku • Dokumentacja dla zadania należy przedstawić w następujących etapach: • projekt budowlany wielobranżowy • projekt wykonawczy wielobranżowy • kosztorysy • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót • dokumentacja powykonawcza Do zadań Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na budowę lub w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę - skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych. Projekt budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawierać następujące elementy: • projekt architektoniczny wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi • projekt konstrukcyjny - w razie przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku • ocenę stanu technicznego budynku • projekt instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji, ppoż.) • projekt instalacji elektrycznej • inne niezbędne opracowania do wykonania remontu (badania geologiczne, obliczenia wytrzymałości stropu) oraz oddania obiektu wraz z uzyskaniem zgody na jego użytkowanie. Do projektu wykonawczego należy wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż. Ponadto należy opracować przedmiary i kosztorysy. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję pozwolenia na użytkowanie. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ilości egzemplarzy i odpowiedniej formie (elektronicznej, papierowej), zgodnie z zapisami projektu umowy. Wykonawca przeniesienie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. 2) Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Krakowskiej 11B, 35 111 Rzeszów. Roboty będą prowadzone na terenie czynnego kompleksu wojskowego i użytkowanym budynku. Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą prac remontowo-budowlanych związanych z zmianą przeznaczenia trzech magazynów brama 8, 15, 21 w budynku warsztatowym Nr 5 oraz doprowadzenie klatki schodowej do wymogów zgodnych z prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi wraz z przyległymi pomieszczeniami nr 101-102 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11B.  Pomieszczenie warsztatowe brama nr 8  Pomieszczenie warsztatowe brama nr 15  Pomieszczenie magazynowe brama nr 21  Pomieszczenia klatki schodowej  Pomieszczenie biurowe nr 101  Pomieszczenie WC nr 102 wraz z wnęką  Korytarz i komunikacja 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu prac projektowych i robót budowlanych przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ) i Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 12 do SIWZ). 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących wskazane w przedmiarach robót - roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia przez cały okres jego trwania, z wyłączeniem kierowników budowy (robót) oraz projektantów. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną