Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim „Akapit” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim „Akapit” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim "Akapit" Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie. W tym celu należy wykonać adaptacje istniejącej dokumentacji projektowej na przebudowę pokoi mieszkalnych w DS. Pingwin autorstwa AW Projekt - arch. Anna Wójcik z przeznaczeniem na potrzeby domu studenckiego "Akapit". Z uwagi na fakt, że pomieszczenia Domu Studenckiego "Akapit" posiadają wysokości ok. 2,43-2.48 m, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie - wymaga się, aby Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia opracował wniosek oraz uzyskał zgodę od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na odstępstwo od minimalnej wysokości 2,50 m, wymaganej w tego rodzaju pomieszczeniach. Ponadto zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu przed przystąpieniem do projektowania, uzyskanie mapy do celów projektowych, oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na roboty budowlane dla wykonanej dokumentacji projektowej. Lokalizacja budynku: - DS. Akapit - ul. Akademicka 4, działka nr 1775/91, 1775/71, obr. 207 Rzeszów Wymaga się uzgodnienia z Zamawiającym: a) szczegółowych założeń projektowych przed przystąpieniem do projektowania, b) na etapie projektowania istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję obiektu, c) projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną