Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku nr 21 koszarowy w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego .

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON- Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku nr 21 koszarowy w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku nr 21 koszarowy w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 9 - OPZ i Załącznik nr 10 – Program funkcjonalno użytkowy. 3. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w formie opisowej, rysunkowej, i elektronicznej, zawierać powinna wszelkie uzgodnienia i pozytywne opinie. 5. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w 7 egzemplarzach, w tym w formie papierowej – 6 egzemplarzy i w formie elektronicznej – 1 egzemplarz. 6. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, iż dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami, kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, zaproponowane materiały i urządzenia opisywano z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 – 31ustawy – Prawo zamówień publicznych. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty robót budowlanych; 2) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 – 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich producentów, nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności; 3) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych; 4) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń. 8. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną