Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Zwierzynieckiej 32a w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Zwierzynieckiej 32a w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Zwierzynieckiej 32a w Rzeszowie na działce 942, obręb 213. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych dla działki nr 942, obr. 213 posiada Gmina Miasto Rzeszów. Powierzchnia działki zajmuje obszar 0,4494 ha. Powierzchnia terenu przeznaczona pod elementy zabawowe ok. 1000 m2. Na działce znajdują się urządzenia zabawowe drewniane i metalowe, które częściowo będą podlegać zdemontowaniu. Zakres dokumentacji projektowej powinien min. obejmować: 1) zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, umożliwiającego prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo, 2) lokalizację przestrzenną elementów zabawowych z nawierzchnią bezpieczną, 3) lokalizację elementów zabawowych miedzy istniejącym drzewostanem, 4) roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy dokumentacji: 1. Projekt wykonawczy wraz z materiałami do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Przedmiar robót. 3. Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych. 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wersja elektroniczna na płycie CD do odczytu z rozszerzeniem PDF.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną