Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic Mokra Strona i Promykowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic Mokra Strona i Promykowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Mokra Strona w Rzeszowie od ul. Bajecznej do granic miasta, o długości ~ 500 m i Promykowej od ul. Mokra Strona do ostatnich zabudowań o długości ~ 300 m. Zakres prac projektowych: a) uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w niezbędnym zakresie, b) uzyskanie wyrysów i wypisów z mapy ewidencji gruntów, c) opracowanie projektu budowlanego (4 egz.) i wykonawczego oświetlenia (4 egz.), d) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, e) zawarcie w imieniu zamawiającego umów cywilno-prawnych użyczenia terenu na budowę oświetlenia, f) przygotowanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, g) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (po 2 egz.), h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, i) przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, j) opracowanie dokumentów j/w w formie elektronicznej na płycie CD (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: część opisowa (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf ), k) dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, l) dokumentacja nie może zawierać nazw własnych użytych materiałów i technologii zgodnie z przepisami UZP m) dokumentacja projektowa winna uwzględniać wnioski i zalecenia decyzji uzyskanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i innych decyzji administracyjnych, jeśli będzie konieczność ich uzyskania na etapie przygotowania dokumentacji, n) Wykonawca jest zobowiązany do składania sprawozdań z postępu prac (Zamawiający będzie określał formę sprawozdań i terminy składania informacji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Opis przedmiotu zamówienia, TOP, 2) wzór umowy wraz z załącznikiem. stanowiące załączniki do specyfikacji dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71321000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną