NA DOSTAWĘ 2 szt. noszy wraz z transporterem do noszy głównych przeznaczonych do ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
 • Data zamieszczenia: 2019-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
  ul. Poniatowskiego 4
  35026 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
  REGON: 69027123300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NA DOSTAWĘ 2 szt. noszy wraz z transporterem do noszy głównych przeznaczonych do ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. noszy transportowych wraz z transporterem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, nieużywany, nie powystawowy, nie demonstracyjny. 4. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na przedmiocie dostawy, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) 6. Wykonawca na ryzyko i własny koszt winien dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192160-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną