Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo -socjalnego na Bazie Materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło” poprzez: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. wraz z niezbędną dokumentacją

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo -socjalnego na Bazie Materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło” poprzez: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. wraz z niezbędną dokumentacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót określony został w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Rozdział III SIWZ), Opisie Przedmiotu Zamówienia - PFU (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ). 4.3 Zamówienie obejmuje: Modernizację ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo -socjalnego na Bazie Materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło poprzez: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. wraz z niezbędną dokumentacją Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lata. Oprócz wykonania robót budowlanych oraz dostaw i usług zamówienie obejmuje również: - Prace przygotowawcze i dokumentacyjne, Teren niezbędny do realizacji robót (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji robót pomieszczenia objęte zakresem przekazywane będą sukcesywnie. Na podstawie umowy o pracę zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnieni: pracownicy fizyczni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną