Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 (remont piwnic)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-051 Rzeszów, ul. Czackiego
 • Telefon/fax: tel. 178 532 360 , fax. 178 629 020
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
  ul. Czackiego 2
  35-051 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 360, fax. 178 629 020
  REGON: 31419300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 (remont piwnic)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Kody CPV4540 0000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 4422 1000 – 5 Okna, drzwi i elementy podobne 4542 1131 – 1 Instalowanie drzwi i okien 4542 1141 – 4 Instalowanie przegród 4542 1160 – 3 Instalowanie wyrobów metalowych 4544 2100 – 8 Roboty malarskie 45260000 -7 Izolacje 4531 0000 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 4531 5100 – 9 Instalacyjne roboty elektryczne, 4531 4200 – 3 Instalowanie infrastruktury kablowej, 4533 0000 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 2. Przedmiotem zamówienia jest:  „Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 (remont piwnic)”  Opis ogólny przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną