Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. A. Matuszczaka 7

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. A. Matuszczaka 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. A. Matuszczaka 7. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Opis, zakres i przedmiot części: Przedmiot zamówienia części 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę przy budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie. Zakres robót obejmuje: - Przebudowę oraz rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych o dźwig osobowy wraz z łącznikiem; - Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego; - Rozbudowę wewnętrznej instalacji c.o.; - Likwidację części drewnianej trybuny, części opaski chodnikowej wykonanej z kostki betonowej oraz przebudowę schodów zewnętrznych kolidujących z projektowaną winda i łącznikiem. Przedmiot zamówienia części 2 obejmuje roboty budowlane polegające na: - Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych; - Dostosowanie części korytarza oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych; - Położenie części chodnika przed wejściem południowo-północnym do budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną