,,Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle’’

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle’’ z podziałem na 6 części: 1) Część 1 zamówienia „Utrzymanie potoku Kiełkowskiego w km 0+000 -13+555” Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, - wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków, - usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniowych się, powierzchnia lustra wody do 60%. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia śr. gęstości 2) Część 2 zamówienia „Utrzymanie potoku Nagoszanka w km: 0+000 - 8+215” Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, - wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, - wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków, - usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniowych się, powierzchnia lustra wody do 60%. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i poszycie średniej gęstości 3) Część 3 zamówienia „Roboty utrzymaniowe na potoku Wiewiórczanka (Wiewiórski)” Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy pasami szer. 0.5m, - wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp - ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków, - wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków - ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia na łącznej długości 200m, - oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem, - hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem - łyżka ażurowa, - wywiezieniu wydobytych odpadów w ilości 50% na wysypisko śmieci, 4) Część 4 zamówienia „Roboty utrzymaniowe na potoku Słotówka (Słotowski)” Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy pasami - wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp - ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków, - wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków - ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia, - oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem, - hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem - łyżka ażurowa, - wywiezieniu wydobytych odpadów na wysypisko śmieci, - wydobyciu z dna zatorów biodegradalnych ( śmieci, gałęzie, trzcina ), - robotach ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, wywiezienie wydobytych odpadów, - wydobyciu z dna zatorów biodegradalnych ( śmieci, gałęzie, trzcina ) oraz wywiezienie na składowisko odpadów na odl. 14 km Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - wyprofilowaniu wyrw - wykop warstwą gr. 20 cm, - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III, - zasypaniu wyrwy ziemią z wykopu i dowiezioną, - ręcznym formowaniu nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV), - formowaniu wyrwy ziemią dowiezioną i ziemią z wykopu, - zagęszczeniu nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, - wykonaniu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. III, - wykonaniu narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym, - robotach ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, wywiezienie wydobytych odpadów 5) Część 5 zamówienia ,,Utrzymanie cieków naturalnych potok Czarny w km 0+000-7+500’’ Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - wygrabianiu wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, - wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, przepust Fi·1,50·m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi - wykopach ciągłych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu V-VI 6) Część 6 zamówienia ,,Utrzymanie potoku Stara Wiśnia w km 0+000 - 14+345’’ Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, - wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków, - usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniowych się, powierzchnia lustra wody do 60%. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi, - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości UWAGA: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każde z wyżej wymienionych zadań stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną część lub kilka części zamówienia. 3. O ile SIWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia. Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia, przedmiary usług/robót, mapy poglądowe). W/w. dokumenty stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną