Konserwacja i roboty budowlane rzek/cieków /kanałów na terenie Zarządu Zlewni Jasło Nadzoru Wodnego Gorlice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i roboty budowlane rzek/cieków /kanałów na terenie Zarządu Zlewni Jasło Nadzoru Wodnego Gorlice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane i usługi w zakresie utrzymania rzek/cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle Nadzoru Wodnego w Gorlicach. Przedmiot zamówienia obejmuje głównie roboty budowlane w zakresie zasypania wyrw w brzegu z umocnieniem skarp oraz roboty towarzyszące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną