Kompleksowa obsługa serwisowania urządzeń drukujących i kopiujących dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostek.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa serwisowania urządzeń drukujących i kopiujących dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukujących, kopiujących, skanujących i faksujących obejmująca naprawy oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych, w szczególności: tonerów, bębnów i części zamiennych, umożliwiająca wykonanie w okresie realizacji zamówienia wysokiej jakości wydruków przez użytkowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wraz z podległymi jednostkami woj. podkarpackiego, w zamian za opłatę wyliczoną w oparciu o liczbę wydruków stron formatu A4 wykonanych na przedmiotowych urządzeniach drukujących. 2. Zamawiający wymaga, aby koszt wydruku jednej strony był ujednolicony dla wszystkich urządzeń Zamawiającego, niezależnie od tego czy jest to wydruk kolorowy, monochromatyczny formatu A6, A5, A4 czy też A3. Zamawiający szacuje, że 97 % planowanych do wykonania wydruków to wydruki monochromatyczne formatu A4, 2% z planowanej ilości stanowią wydruki kolorowe Formatu A4, zaś 1 % stanowić będą pozostałe planowane do wykonania wydruki monochromatyczne tj. A3, A5, A6. 3. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia z zakresem wykonywanych czynności, zawierają: 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 3.2. Wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.3. Wykazy urządzeń będących własnością Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach stanowiących: 1) Załącznik nr 1/I do SIWZ, 2) Załącznik nr 1/II do SIWZ, 4. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, z których poszczególne dotyczą usług, o których mowa w pkt 3.1. dla: 4.1. Część I: świadczenie obsługi serwisowej dla urządzeń określonych w Załączniku nr 1/I do SIWZ, 4.2. Część II: świadczenie obsługi serwisowej dla urządzeń określonych w Załączniku nr 1/II do SIWZ. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w każdej części, które przewiduje możliwość zwiększenia do 20% ilości kopii zamówienia podstawowego. 6. Dla części I: 6.1. zamówienie podstawowe szacuje się w ilości 2 678 135 strony formatu A4 wydruków monochromatycznych. 6.2. prawo opcji szacuje się w ilości 669 534 strony formatu A4 wydruków monochromatycznych. 7. Dla części II: 7.1. zamówienie podstawowe szacuje się w ilości 2 602 968 strony formatu A4 wydruków monochromatycznych 7.2. prawo opcji szacuje się w ilości 650 742 strony formatu A4 wydruków monochromatycznych. 8. Określona w pkt 6.1. dla części I i 7.1. dla części II ilość stron, stanowiąca zamówienie podstawowe jest wielkością oszacowaną w oparciu o dotychczasową faktyczną ilość wydruków wykonywanych na urządzeniach Zamawiającego. Powyższe dane mają charakter informacyjny, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości wydruków wykonanych w okresie realizacji zamówienia na urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia. 9. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. 10. Uruchomienie prawa opcji nie następuje automatycznie. Po wykonaniu ilości kopii przewidzianych w zamówieniu podstawowym, uruchomienie prawa opcji wymaga od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 11. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy. 12. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy w poszczególnych lokalizacjach. Wszystkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia tej czynności, obciążą Wykonawcę. 13. Warunkiem dokonania wizji lokalnej jest dokonanie zgłoszenia na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 1/I oraz 1/II do SIWZ w formie skanu dokumentu sygnowanego pieczęcią zainteresowanego Wykonawcy, podpisem i pieczęcią imienną osoby upoważnionej do reprezentowania. W zgłoszeniu należy wskazać: proponowany termin dokonania wizji w obiekcie, dane wyznaczonej osoby oraz dane kontaktowe. Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 14. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 14.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, a wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę. Zapis ten nie dotyczy osób realizujących dostawy części zamiennych koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 14.2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy, przed podpisaniem umowy jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Kopie umów po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL pracownika. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14.3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy (tj. od momentu rozpoczęcia realizacji umowy do końca dnia jej obowiązywania). W przypadku zmiany osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w trakcie okresu realizacji umowy lub zatrudnieniu dodatkowych osób Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia tą/ te osoby na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego. Brak spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych, o których mowa we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca. 14.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie wskazane wyżej części. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty (Załącznik nr 4 do SIWZ) numer/y części, której/których oferta dotyczy. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 17. Zamawiający informuje, że zasady wykonywania przedmiotu zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz warunki i obowiązki zawarte we Wzorze umowy obowiązują w każdej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50310000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną