Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku nr 2 do siwz. Ilość podana w Załączniku nr 2 do siwz jest ilością szacunkową na potrzeby porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy określonej dla poszczególnych budynków / punktów poboru. Szacowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi: 1 245 416 kWh (6 miesięcy). Rozpoczęcie nie wcześniej niż od 1 lipca 2019 roku zakończenie 31 grudnia 2019 roku. Nie stanowi ono zobowiązania dla zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia - część opisowa (A4-stron 2), Załącznik nr 2 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia – planowane zużycie energii (stron 1) z uwzględnieniem zapisów Załącznika nr 3 do siwz – Istotne postanowienia umowy. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną