Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 017 8604212, 8604246
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8604212, 8604246
  REGON: 15447382001650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8. Szacunkowe zużycie energii ( MWh ) w okresie 24 miesięcy( tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. ) wyniesie 1 235 (MWh) w tym : - w grupie taryfowej C11- 0 kWh ( pompa ppoż), - w grupie taryfowej C22A- 1 235 MWh, 3.3. Wskazane powyżej wielkości planowanego zużycia energii są wielkościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości oraz w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie warunki dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ a warunki jego realizacji zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 3.5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie poprzez udzielenie Wykonawcy zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755) wraz z aktami wykonawczymi, realizowana na podstawie umowy kompleksowej. 3.6. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne i kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy. 3.7. Rozliczenia między Stronami będą odbywać się w okresach jednomiesięcznych dla taryf C22A, C11 wg cen podanych przez Wykonawcę w szczegółowym formularzu cenowym złożonej oferty, który stanowić będzie integralną część umowy jako załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną