Kampania LED

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 501 776 , fax. 178 501 701
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  al. Łukasza Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 501 776, fax. 178 501 701
  REGON: 69058725500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania LED
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) Opracowanie i przygotowanie materiału graficznego (prezentacja w formie następujących po sobie obrazów: zdjęć/grafik/tekstów) promującego efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 na terenie województwa podkarpackiego. b) Emisja przygotowanego materiału graficznego na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego, na obszarze wsparcia Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną