Druk katalogu promocyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 501 776 , fax. 178 501 701
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  al. Łukasza Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 501 776, fax. 178 501 701
  REGON: 69058725500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk katalogu promocyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa katalogu promocyjnego pt. „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Nakład: 4 000 egzemplarzy w polskiej wersji językowej 2 500 egzemplarzy w angielskiej wersji językowej. Każda wersja językowa stanowi osobną pozycją wydawniczą i posiada odrębny nr ISBN. Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę i związane z drukowaniem przedmiotu zamówienia, wykonywane były przez pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną