Dostosowanie budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 4 do wymogów ppoż.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 4 do wymogów ppoż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Dostosowanie budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 4 do wymogów ppoż. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac, zostaną wykonane następujące roboty: ROBOTY SANITARNE Należy wykonać wewnętrzną instalację hydrantową wraz z zestawem hydroforowym zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres robót obejmuje: wewnętrzną instalacje hydrantową wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w budynku nr 1 - roboty sanitarne i roboty elektryczne • Zdemontować istniejącą instalację hydrantową wnękową fi 50 mm. • Wykonać nową instalację hydrantową z zastosowaniem zestawu do podnoszenia ciśnienia. Zestaw hydroforowy dwupompowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu wodomierza głównego w piwnicy. • Zastosować zestaw hydroforowy dla celów bytowych i p.poż o parametrach Q=10,44m3/h – cele bytowe, wys. Podn = 20 m sł wody P=2x1,2 kW, 1x230V+ ręczne obejście testujące Q=7,2 m3/h dla celów ppoż – założona jednoczesność działania dwóch hydrantów fi 25. Kolektory wykonać ze stali nierdzewnej. Zestaw łączyć z instalacją poprzez kompensatory. Przed zestawem hydroforowym należy zamontować zawór antyskażeniowy EA fi 50. Przed i za zestawem hydrantowym zamontować zawory odcinające fi 50. • Zaprojektowane hydranty fi 25 w szafkach wnękowych z istniejącym rurażem połączyć rurami ocynkowanymi łączonymi na gwint. Rurociągi prowadzić w bruzdach ściennych. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych. • Wszystkie przejścia p.poż. należy stosownie oznakować (naklejki z klasą odporności wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego użyto, datę wykonania zabezpieczenia, nazwę podmiotu wykonującego. • Zastosować hydranty wnękowe fi 25 o wymiarach: wysokość 805 mm, szerokość 700mm i głębokość 250 mm wyposażone w zwijadło z wężem półsztywnym fi 25 mm o dł. 30 m, prądownicę fi 25 mm z dyszą równoważną fi 10 mm, oś wodną mosiężną ocynkowaną, wąż doprowadzający o dł. 1 m, zawór mosiężny fi 25. • Zamontować hydranty posiadające aktualne atesty i certyfikaty zgodności CNBOP oraz spełniające wymagania norm dla HP25 – PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m. • Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest higieniczny PZH. Rurociągi prowadzone po wierzchu ścian izolować otulinami z PE, rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych izolować otulinami odpornymi na działanie zapraw murarskich. • Po zamontowaniu hydrantów należy dokonać płukania i próby szczelności całej instalacji hydrantowej. • Po wykonaniu wszystkich robót montażowych ściany w miejscu montażu hydrantów doprowadzić do stanu pierwotnego. • W pomieszczeniu wodomierza głównego istniejące drzwi wymienić na drzwi przeciwpożarowe o odporności E160. ROBOTY ELEKTRYCZNE • Wykonać zasilanie rozdzielnicy p.poż. RP sprzed wyłącznika PWP. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową o wymiarach 387x387x119. Z rozdzielnicy wykonać zasilenie zestawu hydroforowego, którego praca musi zostać zapewniona podczas zadziałania wyłącznika PWP. Rozdzielnice doposażyć w ochronnik przepięć. • Wszystkie przejścia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez ściany stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo do odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa oddzielenia. • Trasy kablowe prowadzić w perforowanych korytach kablowych ocynkowanych galwanicznie – podwieszanych. Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych 1-1,5 m (jednak nie rzadziej). • Do podwieszeń zastosować wyłącznie zawiesia systemowe produkowane przez dostawcę koryt kablowych. Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych wykonać za pomocą koryt kablowych zamontowanych pionowo do ścian. • Zastosować wyłącznie elementy systemowe posiadające odpowiednie certyfikaty, świadectwa legalizacji oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. • Podejścia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych należy wykonać - w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych na uchwytach kablowych - w rurkach elektroinstalacyjnych wzmocnionych układanych w posadzce - przewodami w podwójnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementów konstrukcyjnych • Wszystkie WLZ-ty należy układać na korytach kablowych krytych na półce pod estakadą i na korytach kablowych w pomieszczeniu. • Wszystkie kable oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Wszystkie kable wchodzące do obiektu poniżej poziomu ziemi prowadzić w przepustach z rur. Rury uszczelnić przed możliwością penetracji wody lub gazu do wnętrza obiektu. Wszystkie roboty sanitarne i elektryczne wykonać zgodnie z projektem. UWAGA Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej i rysunkowej a nie ujęte w przedmiarze, winny być traktowane jakoby były ujęte w obu. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną