Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków konsumpcyjnych etap I letni i etap II zimowy oraz jaj.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków konsumpcyjnych etap I letni i etap II zimowy oraz jaj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: • dostawy warzyw, owoców, ziemniaków konsumpcyjnych etap I letni - Część nr 1; • dostawy warzyw, owoców, ziemniaków konsumpcyjnych etap II zimowy – Część nr 2; • dostawy jaj – Część nr 3, wyszczególnionych w Częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem określają Formularze cenowo – ofertowe dla poszczególnych Części (Załączniki nr 1 do SIWZ), będące integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia: • w Części nr 1 - od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2019r.; • w Części nr 2 - od 01.11.2019r. do 30.06.2020r.; • w Części nr 3 - od daty podpisania umowy do 30.06.2020r., w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla poszczególnych Części (Załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 5. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną