Dostawa żywności do stołówki SP nr 5 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części)

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki SP nr 5 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki SP nr 5 w Rzeszowie w 2020 r. – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia). Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: Opis, zakres i przedmiot części: a) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz.1 b) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i nabiału w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz.2 c) Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów ciastkarskich w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz.3 d) Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz.4 e) Część 5: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz.5 f) Część 6: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw dobrej jakości w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz.6 g) Część 7: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych oraz świeżych jajek i miodu w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SIWZ – OPZ dla cz. 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (OPZ dla cz. 1- cz. 7) stanowiący załącznik do SIWZ dostępny w oddzielnych plikach oraz wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną