Dostawa żywności do stołówki SP nr 3 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części)

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki SP nr 3 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki SP nr 3 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części) – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 9:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) 3 dni robocze od złożenia zamówienia składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia). Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.1 Część 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i nabiału w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.2. Część 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.3 Część 4 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.4 Część 5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.5 Część 6 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw dobrej jakości w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.6. Część 7 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych oraz świeżych jajek i miodu w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ dla cz.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części od 1 do 7 stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ dostępny w oddzielnych plikach tj.: • OPZ dla cz. 1 • OPZ dla cz. 2 • OPZ dla cz. 3 • OPZ dla cz. 4 • OPZ dla cz. 5 • OPZ dla cz. 6 • OPZ dla cz. 7 2) wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną