Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry
 • Telefon/fax: tel. 178 509 047 , fax. 178 538 394
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 509 047, fax. 178 538 394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Główny przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment w poszczególnych Pakietach wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment z załącznika spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamówienie zostało podzielone na sześć pakietów określonych w Załączniku Nr 1, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet. Oferent przystępując do postępowania musi zaoferować pełen asortyment wykazany w poszczególnym pakiecie. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietu w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów. Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanych wyrobów w poszczególnych pakietach w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze. 5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy. 7. W ramach oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy bezpłatnego dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia dla przetestowania. 9. Dostawa wyrobów medycznych na koszt i ryzyko Wykonawcy odbywać się będzie do: a) Magazynu Głównego w Przychodni Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, budynek A poziom -1; b) Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, budynek A poziom: -1; c) pod adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu – na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego wg ilość i rodzaju asortymentu. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. 10. Dostawy sukcesywne, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego będzie stanowił kryterium oceny oferty (kryterium czas dostawy zgodnie z Roz. XVI SIWZ). Czas dostawy określa Oferent w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych. 11. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych w umowie wyrobów medycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tych wyrobów w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę. 12. Wymogi bezwzględne dla Oferentów: 1. Zamawiający wezwie Oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie karty danych technicznych oferowanego asortymentu oraz karty charakterystyk produktu leczniczego (o ile dotyczy) oferowanego asortymentu i/lub informacji o wyrobie medycznym, z zaznaczeniem pozycji w SIWZ, którego załączony dokument dotyczy – stosownie do zapisów Rozdziału X niniejszej Specyfikacji. 2. Celem sprawdzenia zgodności parametrów oferowanego asortymentu z SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia próbek od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Próbki zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy. Ze względu na fakt, iż ocena próbek będzie wiązała się z koniecznością ich używania, próbki po zakończeniu postępowania nie będą podlegały zwrotowi. 3. Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu asortymentu o parametrach zgodnych w SIWZ oraz o parametrach zgodnych z dostarczonymi próbkami. 4. Dostawa asortymentu zawartego w SIWZ (Pakiety Nr 1-6) odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. 5. Bieżące zamówienia będą realizowane od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy, od chwili zamówienia, na koszt Wykonawcy. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. 6. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych pozycji w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich zakupu w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę. 7. Dostawa materiałów zawartych w Pakiecie Nr 2, odbywać się będzie do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego wraz z fakturą w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie obsługiwanym przez program apteczny, w standardzie zwanym DATAFARM lub MALICKI. Plik o nazwie zgodnej ze wzorcem: fvXXXXXX.fak gdzie: fv - to symbol faktury, XXXXXX - numer faktury (jeśli jest niski, to na początku znajdują się zera) .fak - rozszerzenie pliku wskazuje na to, że zawiera on fakturę. Jeden plik zawiera jedną fakturę. 8. Numery serii i daty ważności asortymentu zawartego w Pakiecie Nr 2, będą uwidocznione na fakturze dostawy oraz będą identyczne z numerami serii i datami ważności asortymentu dostarczonego w dostawie. 9. Materiały zawarte w Pakiecie Nr 1 oraz w Pakietach Nr 3-6, będą dostarczane do siedziby Zamawiającego lub pod adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu wraz z fakturą w formie papierowej. 10. Oferowany asortyment musi posiadać minimum 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu, w przypadku dostarczenia produktów o krótszej dacie ważności bez wcześniejszego uzgodnienia. 11. Zamawiający wymaga w stosunku do materiałów zawartych w Pakiecie Nr 4, potwierdzenia parametrów chłonności wydanego przez Producenta. 12. Niezmienność cen w trakcie trwania umowy. Ewentualna zmiana cen brutto może wynikać tylko ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innych pozycji poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania ilości opakowań asortymentu zawartego w przedmiocie zamówienia. 15. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o asortymencie wstrzymanym w obrocie, wycofanym z obrotu i dopuszczonym do obrotu, które dostarczył Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo do zwrotu pozycji z SIWZ, wycofanych z obrotu. 16. Nie dopuszcza się wydzielania pojedynczych pozycji z pakietów w celu tworzenia odrębnych pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną