Dostawa sukcesywna środków czystości przez okres 1 roku dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sukcesywna środków czystości przez okres 1 roku dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ, dostawy sukcesywne do poszczególnych jednostek Politechniki na terenie Rzeszowa oraz OKL w Jasionce, do Albigowej i Stalowej Woli, na podstawie pisemnego zamówienia. Dostawa w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Przedmiotem pojedynczego zamówienia i dostawy może być nawet 1 szt. danego produktu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym zał. nr 2 do SIWZ. Wszystkie oferowane artykuły muszą posiadać karty charakterystyki produktu (jeśli są wymagane ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 z pózn. zm. i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami) oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym a w konsekwencji dopuszczone są do obrotu i używania. Okres przydatności do użytku dostarczonych środków czystości nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24955000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną