Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - dostawa 8 szt. respiratorów transportowych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
  ul. Poniatowskiego 4
  35-026 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
  REGON: 69027123300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - dostawa 8 szt. respiratorów transportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - dostawa 8 szt. respiratorów transportowych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z obsługi. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia wniesienie, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2018, nieużywany, nie powystawowy, nie demonstracyjny. 4. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na przedmiocie dostawy, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. ) 6. Wykonawca na ryzyko i własny koszt winien dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. 7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV): 33157800-3- respiratory; 8. Znak postępowania – WSPR-DT/1/3113/2020 9. Rodzaj zamówienia - dostawy 10. Wymagania dotyczące płatności: wymagany termin płatności to 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego asortymentu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Minimalny oferowany okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 24 miesiące. 15. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; a) Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór; b) Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych; c) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach; d) Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych, specyfikacji technicznych, a zauważone rozbieżności, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157800-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną