Dostawa sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyrobów medycznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych, zapotrzebowania ilościowego przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazową dostawą w terminie określonym w Formularzu ofertowym (kryterium wyboru oferty). 4. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, dostarczony zostanie w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. Dla prawidłowej eksploatacji oraz w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Dostawca dostarczy na etapie dostawy instrukcje użytkowania lub opis techniczny lub karty gwarancyjne adekwatnie do asortymentu z zadań. 5. Wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta przedmiotu zamówienia. 6. Dla wyrobów medycznych jednorazowego użytku dostarczony towar musi pochodzić z produkcji nie wcześniejszej niż 2019 r. 7. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 8. Cena jednostkowa jednego zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 10.000,00 zł brutto / za sztukę (j.m) – nie może być równa i większa od kwoty 10.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 10.000,00 zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 10. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 11. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji / dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 12. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowym, funkcjonalnym i użytkowym, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 13. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy - załącznik nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną