Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek w miejscu dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, tj.: 1) 15 szt. skanerów dokumentów – zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1/I do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia; 2) 15 szt. drukarek kodów kreskowych – zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1/II do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia; Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie sprzętu komputerowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami. Oferowany sprzęt komputerowy musi pochodzić od tego samego producenta i być jednolity w konfiguracji, spełniać wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1/I – 1/II do SIWZ, być identyczny, fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany i nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. Dostawa i rozładunek może być realizowana przez Wykonawcę przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35126000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną