Dostawa sprzętu informatycznego – zamówienie z podziałem na 3 części (zadania)

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego – zamówienie z podziałem na 3 części (zadania)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części (zadania): 1) Część nr 1 (zadanie nr 1): Dostawa drobnego sprzętu informatycznego; 2) Część nr 2 (zadanie nr 2): Dostawa telefaksów i drukarki; 3) Część nr 3 (zadanie nr 3): Dostawa drukarek i materiałów do przepustek osobowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację ilościową określają załączniki nr 1A, 1B oraz 1C do SIWZ. Załączniki te stanowią równocześnie formularze kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną