Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz transport, wniesienie i pełna instalacja we wskazanym pomieszczeniu Działu Laboratorium Celno-Skarbowego sprzętu laboratoryjnego (zwanego dalej aparaturą). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1/I, 1/II, 1/III do SIWZ. Poprzez dostawę oraz transport, wniesienie i pełną instalację Zamawiający rozumie dostarczenie aparatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej należytego funkcjonowania elementami. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (rok produkcji 2019), posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi (np. certyfikat jakości producenta, certyfikat zgodności CE, itp.), spełniać wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1/I, 1/II, 1/III do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min.: 24 miesięcy dla części I i III zamówienia, 36 miesięcy dla części II zamówienia. 3. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną