Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty dokumenty (np. oświadczenia, certyfikaty, wpisy) potwierdzające że produkt spełnia wymogi normy Energy Star 6.0 lub nowszej, posiada certyfikat TCO 6.0 oraz posiada deklarację zgodności CE. Komplet dokumentów potwierdzających zgodność parametrów zaoferowanego produktu z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia np. wydruki ze strony producenta sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną