Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem, chlorku wapnia z transportem, soli workowanej wraz z transportem, do zimowego utrzymania dróg.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 613 001 , fax. 178 613 003
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428
  35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 613 001, fax. 178 613 003
  REGON: 69026099100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem, chlorku wapnia z transportem, soli workowanej wraz z transportem, do zimowego utrzymania dróg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości zimowej dróg wraz z transportem i rozładunkiem, chlorku wapnia, soli drogowej ,"DS” do wytwarzania solanki. Przez dostawę soli drogowej ,"DR” należy rozumieć zakup oraz dostarczenie i rozładunek na miejsce tj. magazyn przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie. Przez dostawę chlorku wapnia oraz soli „DS” należy rozumieć zakup oraz dostarczenie na miejsce tj. magazyn przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie. Zamówienie podzielone jest na trzy części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną