Dostawa różnych produktów leczniczych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital. rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów leczniczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Część nr 1 - Produkty lecznicze:Zawiesina do wstrzykiwań podskórnych - wyciąg alergenowy jadu pszczoły, zestaw do leczenia podstawowego INJ fiol. 5ml.(100SQ_U/ml-100000SQ-U/ml); Zawiesina do wstrzykiwań podskórnych - wyciąg alergenowy jadu osy zestaw do leczenia podstawowego INJ fiol. 5ml (100 SQ-U/ml-100000SQ-U/ml); Zawiesina do wstrzykiwań podskórnych - wyciąg alergenowy jadu pszczoły, zestaw do leczenia podtrzymującego INJ fiol. 5ml (100000SQ-U/ml); Zawiesina do wstrzykiwań podskórnych - wyciąg alergenowy jadu osy, zestaw do leczenia podtrzymującego INJ fiol. 5ml (100000SQ-U/ml); Liofilizowany wyciąg alergenowy jadów owadów błonkoskrzydłych OSA zestaw do leczenia podtrzymującego INJ fiol. stęż 4x120 mcg; Liofilizowany wyciąg alergenowy jadów owadów błonkoskrzydłych PSZCZOŁA zestaw do leczenia podtrzymującego INJ fiol. stęż 4x120 mcg; Zestaw do rozcieńczania produktów leczniczych opisanych w poz. 5 i 6 Formularza cenowo - ofertowego INJ fiol. po 5 ml. Cześć nr 2 - Produkty lecznicze: Umeclidinium bromide+Vilanterol proszek do inhalacji 55 µg + 22 µg, Umeclidinii bromidum proszek do inhalacji, 55 μg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 3.2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VIC SIWZ, 3.3. Są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy produktów leczniczych objętych refundacją. Uwaga do punktu 3.3) W przypadku stwierdzenia, że substancja chemiczna w dawce i postaci wskazanej w SIWZ znajduje się w aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub produkty lecznicze w Załączniku B i/lub C, a zaoferowany produkt leczniczy nie jest ujęty w ww. Obwieszczeniu w Załączniku B i/lub C, oferta zostanie odrzucona.Oferta zostanie również odrzucona, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od ceny urzędowej. 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 6. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną