Dostawa środków higieny i pasty do butów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków higieny i pasty do butów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia dostawa środków higieny i pasty do butów tj. mydło toaletowe, krem ochronny, żel do mycia rąk i pasty do butów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie Formularz kalkulacji ceny ofertowej (integralna część oferty) oraz w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 3.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi oraz spełniający wszelkie obowiązujące normy wymogi i przepisy prawa. 4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem do obrotu oferowanego przedmiotu zamówienia. 5.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego – magazyny Służby Mundurowej usytuowane w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu i Nisku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną