Dostawa produktów leczniczych: Secukinumabum, Ixekizumabum, Dexamethasoni phosphas.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych: Secukinumabum, Ixekizumabum, Dexamethasoni phosphas.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych: Secukinumabum, Ixekizumabum, Dexamethasoni phosphas wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Część nr 1 - Produkty lecznicze: Secukinumabum roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml amp.-strzyk. 1 ml; Część nr 2 - Produkty lecznicze: Ixekizumabum roztwór do wstrz. 80 mg/ml 2 wstrzykiwacze 1 ml; Część nr 3 - Produkty lecznicze: Dexamethasoni phosphas roztwór do wstrz. 8 mg/ml amp. 5 ml. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. 3.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 3.1. spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 3.2. spełniają wymagania opisane w punkcie VIC SIWZ, 3.3. są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy produktów leczniczych objętych refundacją, Uwaga do punktu 3.3): W przypadku stwierdzenia, że substancja chemiczna w dawce i postaci wskazanej w SIWZ znajduje się w aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub produkty lecznicze w Załączniku B i/lub C, a zaoferowany produkt leczniczy nie jest ujęty w ww. Obwieszczeniu w Załączniku B i/lub C, oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie również odrzucona, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od ceny urzędowej. 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla danej Części na okres: 12 miesięcy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 6. w Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną