„Dostawa paliw płynnych dla pojazdów PBGiTR w Rzeszowie”

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-241 Rzeszów, Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 17 8627471 wew. 123, 154, , fax. 178 533 539
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
  Lubelska 4
  35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8627471 wew. 123, 154, , fax. 178 533 539
  REGON: 18063441700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pbgitr.geodezja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa paliw płynnych dla pojazdów PBGiTR w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienie jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów PBGiTR w Rzeszowie na terenie miasta Rzeszowa oraz województwa Podkarpackiego. Dostarczana benzyna powinna spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-EN 228 i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015, poz. 1680). Dostarczany olej napędowy winien spełniać wymagania jakościowe i materiałowe oraz parametry techniczne dla oleju napędowego określone w PN-EN 590 i przepisach Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015, poz. 1680), lub w równoważnych normach, obowiązujących aktualnie. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy. Dostarczany gaz płynny LPG ma spełniać wymagania zwarte w normie EN 589. Dostawy odbywać się będą w miarę potrzeb Zamawiającego, w formie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów za pośrednictwem bezgotówkowych kart paliwowych. Wykonawca, składający ofertę musi dysponować stacją paliw położoną w mieście Rzeszowie, która będzie czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zapewniającą możliwość całodobowego tankowania w dni powszednie i w dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz stacja paliw położone w następujących miejscowościach województwa podkarpackiego: Jarosław, Krosno, Tarnobrzeg, Łańcut, Leżajsk, Przemyśl, Przeworsk, Kańczuga, Brzozów, Mielec. Zamawiający dopuszcza w okresie obowiązywania umowy sytuację, aby w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe za pomocą kart flotowych. Wykonawca wystawi 2 faktury w miesiącu obejmujące: I okres od 1 do 15 dnia miesiąca oraz II okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury. Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego zamawiającemu rabatu. Wysokość rabatu nie może ulec zmniejszeniu w trakcie całego okresu trwania umowy. W celu ustalenia wartości oferty Wykonawca przyjmie jako cenę jednostkową za 1 litr paliwa średnią cenę benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz LPG wyliczoną przez Wykonawcę jako średnią cenę paliw w okresie kolejnych 5 dni (od 25 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.) obowiązującą na stacji wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia znajdującą się w Rzeszowie. Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający ceny paliw na stacji w poszczególnych dniach (np. wydruk z systemu rozliczeniowo – księgowego Wykonawcy potwierdzający tą średnią cenę ze stacji za podany okres dla konkretnego zadania). Przewidywane maksymalne ilości paliwa jakie zamawiający zamierza zakupić w okresie trwania umowy: Olej napędowy ON – 50 000 l; Benzyna bezołowiowa 95- 30 000 l; Gaz płynny LPG - 10 0000 l. Podana ilość oleju napędowego, benzyny bezołowiowa 95 oraz gaz płynny LPG została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia. Ilość zamawianego paliwa przez zamawiającego uzależniona będzie od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone potrzeby Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. Lista samochodów Zamawiającego uprawnionych do tankowania zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną