Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-501 Rzeszów, Al. Wyzwolenia
 • Telefon/fax: tel. 178 605 600 , fax. 178 527 194
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
  Al. Wyzwolenia 4
  35-501 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 605 600, fax. 178 527 194
  REGON: 69054126000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych tj. oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej zwanych dalej „paliwami” do pojazdów oraz pozostałych urządzeń dla Zamawiającego w okresie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż od dnia 02 stycznia 2020 r. w ilościach niżej podanych: 1) Benzyny bezołowiowej Pb 95 spełniającej wymagania jakościowe obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważnej, w ilości do 28000 litrów, przy czym minimalna ilość benzyny nie może być mniejsza niż 5000 litrów. 2) Oleju napędowego spełniającego wymagania jakościowe obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnej, w ilości do 32000 litrów, przy czym minimalna ilość benzyny nie może być mniejsza niż 5000 litrów. Przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2019.660), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2019.1155) oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, w tym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680). 2. Dostawy oleju napędowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczą gatunku odpowiedniego dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. W przypadku spadków temperatury otoczenia poniżej minus 10 stopni C dostarczany olej napędowy powinien odpowiadać paliwu zimowemu. Wykonawca umowy zapewni Zamawiającemu dostawę danego gatunku oleju napędowego w zależności od aktualnej temperatury otoczenia. 3. Określone w ust. 1 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi, jakie zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Dostawa paliw następować będzie sukcesywnie, w ilościach i terminach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego. 5. Paliwo tankowane będzie do pojazdów Zamawiającego albo do kanistrów na potrzeby urządzeń Zamawiającego innych niż pojazdy. Zakup paliw odbywać się będzie bezgotówkowo na stacji paliw Wykonawcy spełniającej wymagania SIWZ. 6. Rozliczenie zakupionego paliwa następować będzie przelewem na podstawie faktur wystawionych na koniec okresu rozliczeniowego. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe od 1-go do 10-go dnia miesiąca, od 11-go do 20-go dnia miesiąca i od 21-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 7. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy na dystrybutorze, w chwili zakupu, z uwzględnieniem rabatu. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 8. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy listę osób uprawnionych do odbioru paliwa (zał. nr 2 do umowy) oraz wzór miesięcznej karty eksploatacji pojazdu (zał. nr 4 do umowy), w której Wykonawca będzie każdorazowo potwierdzał ilość i cenę zakupionego paliwa. Odbiór paliwa wymaga pokwitowania przez upoważnioną osobę (2 egzemplarze pokwitowania – dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) – po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy). 9. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów i urządzeń, do których będzie tankowane paliwo (zał. nr 1 do umowy), z zastrzeżeniem, że w przypadku urządzeń paliwo będzie tankowane do kanistra(ów). W wykazie, o którym mowa wyżej Zamawiający dokona podziału na grupy obejmujące: 1) ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, traktory i autobus 2) samochody osobowe 3) motocykle 4) urządzenia 10. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury, odrębną dla każdej grupy asygnatę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy tylko za faktycznie pobrane paliwo. 11. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy innych dokumentów pozwalających na identyfikację terminu, ilości i rodzaju odebranego paliwa z pojazdem, na który zostało ono wydane. 12. W przypadku braku możliwości tankowania paliw na stacji paliw Wykonawcy opisanej w ust. 5, (np. brak paliwa, awaria urządzeń), Zamawiającemu służy prawo tankowania paliwa także o wyższej liczbie oktanowej na innej stacji paliw Wykonawcy za taką samą cenę jak cena paliwa objętego umową i za zwrotem kosztów dojazdu. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada innej stacji paliw na terenie Rzeszowa, Zamawiającemu służy prawo tankowania paliwa w dowolnym miejscu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty dojazdu do innej stacji paliw oraz różnicę ceny. Wykonawca o braku możliwości tankowania na stacji paliw Wykonawcy, niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej. 13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność paliwa na stacji paliw Wykonawcy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną