Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu genetyki i mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatorów oraz innych dodatkowych urządzeń

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu genetyki i mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatorów oraz innych dodatkowych urządzeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: w Części nr 1 - dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu genetyki, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i innych materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań genetycznych, w Części nr 2 - dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu mikrobiologii, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i innych materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określania ich lekowrażliwości oraz innych dodatkowych urządzeń, dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy Rycerskiej 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych dla Części 1 i 2 (Załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ) oraz w pozostałych załącznikach, tj.: • Zestawieniu parametrów granicznych dla Części nr 1 i 2 (Załączniki nr 5), • Zestawieniu parametrów ocenianych dla Części nr 2 (Załącznik nr 6), • Warunkach gwarancji i serwisu analizatora oraz innych dodatkowych urządzeń dla Części nr 2 (Załącznik nr 7), będących integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych oraz dzierżawę analizatorów na okres 24 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną