Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry
 • Telefon/fax: tel. 178 509 047 , fax. 178 538 394
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 509 047, fax. 178 538 394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na okres 12 m-cy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”. 2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 i w Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Brak jednego asortyment z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety Załącznik Nr 1 i Nr 2, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet. 4. Realizacja zakupu odbędzie się na podstawie częściowych zamówień w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego określającego asortyment i ich wielkość w terminie określonym w Roz. VIII ust. 2 pkt 2 niniejszej SIWZ. 5. Oferent dostarcza odczynniki na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 – poziom 2. 6. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 8. W ramach oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy bezpłatnego dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia dla przetestowania. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy. 10. Wymogi techniczne i jakościowe bezwzględnie wymagane dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Rozdziale VIII SIWZ. 11. Oferent może zaoferować wyłącznie: a) odczynniki laboratoryjne dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) na podstawie Certyfikatu lub Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE; b) analizatory będące przedmiotem dzierżawy dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) na podstawie Certyfikatu lub deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE UWAGA I: W przypadku, gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy. UWAGA II: Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietów w celu tworzenia nowych odrębnych załączników. Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną