Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do prowadzenia zajęć ze studentami na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do prowadzenia zajęć ze studentami na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 4 części (4 zadania): Zadanie nr 1: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów jednorazowych Zadanie nr 2: Dostawa odczynników parazytologicznych do prowadzenia zajęć ze studentami Zadanie nr 3: Dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz materiałów zużywalnych, niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami. Zadanie nr 4: Dostawa odczynników potrzebnych do realizacji ćwiczeń ze studentami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną