Dostawa materiałów budowlanych

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie Formularz kalkulacji ceny ofertowej (integralna część oferty). 4. Wykonawca udziela min. 12-miesiecznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego – magazyny położone w Rzeszowie, Jarosławiu, Nisku i Żurawicy na własny koszt i ryzyko zgodnie z danymi zawartymi w formularzu kalkulacji ceny ofertowej – załącznik nr 1A do SIWZ. 6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku przedmiotu zamówienia. 7. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 14.00. 8. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej – załącznik nr 1A do SIWZ pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 9. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieuregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również załącznik nr 4 (Projekt umowy). 10. Cena jednostkowa jednego zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 10.000,00 zł brutto / za sztukę (j.m) – nie może być równa i większa od kwoty 10.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 10.000,00 zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 11. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 12. Zamiast towarów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować towary równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 13. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie towarów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane towary opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia towarów. 14. Poprzez towary równoważne rozumieć należy towary producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowym, funkcjonalnym i użytkowym, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną