Dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 580 200 , fax. 178 580 221
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  Al. J. Piłsudskiego 28
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 580 200, fax. 178 580 221
  REGON: 51393000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej. Sądy powszechne z obszaru apelacji rzeszowskiej zwane są dalej jednostkami sądownictwa. Wykaz jednostek sądownictwa zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na Pakiety, jak niżej: Pakiet Nr 1. Dostawa artykułów papierniczych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1. do SIWZ, Pakiet Nr 2. Dostawa przyborów do pisania, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.2. do SIWZ, Pakiet Nr 3. Dostawa pomocniczych artykułów biurowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.3. do SIWZ, Pakiet Nr 4. Dostawa kopert, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.4. do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet, kilka lub na całość zamówienia, obejmującą Pakiety od Nr 1 do Nr 4. Szacunkowe ilości, parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 (odpowiednio 1.1.-1.4.) do SIWZ (Wykaz asortymentowo-cenowy). Wykazy asortymentowo – ilościowe (dokument pomocniczy dla Wykonawców), odnoszące się do poszczególnych jednostek sądownictwa, zawierają odpowiednio Załączniki Nr 1.1.1.-1.4.1. do SIWZ. Wielkość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Załączniku Nr 1 (odpowiednio 1.1.-1.4.) do SIWZ, może ulec zmniejszeniu w wyniku zmniejszenia się zapotrzebowania. Zmiana, o której mowa powyżej nie może przekroczyć 30% całkowitej wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pomiędzy poszczególnymi jednostkami sądowymi. Przesunięcia nie mogą przekroczyć 20% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ilości wykazane w Załączniku Nr 1 (odpowiednio 1.1.-1.4). do SIWZ . Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według bieżących zapotrzebowań jednostek sądownictwa, do siedzib jednostek sądownictwa wskazanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, transportem i na koszt Wykonawcy. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek sądownictwa w terminie zgodnym z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w pkt 9 Formularza ofertowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że producent asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia udziela dłuższej gwarancji. Termin wymiany przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad w okresie gwarancji nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa informacji o wadliwym produkcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną