Dostawa materiałów zużywalnych, dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do barwienia preparatów hematologicznych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów zużywalnych, dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do barwienia preparatów hematologicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: • dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wstrzykiwacza kontrastu dla Pracowni Tomografii Komputerowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Część nr 1; • dostawa materiałów zużywalnych dla Pracowni Tomografii Komputerowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie do posiadanego wstrzykiwacza kontrastu CT EXPRESS – Część nr 2; • dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do barwienia preparatów hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów hematologicznych dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Część nr 3. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Formularzach cenowo – ofertowych dla Części nr 1, 2 i 3 (Załączniki nr 1 do SIWZ) oraz Zestawienie parametrów granicznych/wymaganych dla Części nr 1 i 3 (Załączniki nr 2 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo-ofertowych, będących integralną częścią SIWZ przez okres 24 miesięcy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych do Części nr 1 i 3, a dopuszcza składanie ofert równoważnych w Części nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111710-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną