Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na okres 12 miesięcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 178 672 030 , fax. 178 672 037
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Wierzbowa 14
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 672 030, fax. 178 672 037
  REGON: 29111500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na okres 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie- wykaz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku użycia przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ sformułowań wskazujących na producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1 ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy. 3. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały wyprodukowane przez producentów urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami nowymi, objętymi okresem gwarancyjnym producenta, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. Zastosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń, a w szczególności powodować utraty gwarancji urządzeń drukujących. 5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. 6. Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie napełniane powtórnie. Muszą być wyprodukowane w pełni bez elementów wcześniej użytych lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia. Wskaźnik poziomu atramentu drukarki musi prawidłowo współpracować z materiałami eksploatacyjnymi zalecanymi przez producenta lub równoważnymi materiałami eksploatacyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną