Dostawa leków onkologicznych, leków różnych, antybiotyków oraz wyrobów medycznych

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków onkologicznych, leków różnych, antybiotyków oraz wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków onkologicznych, leków różnych, antybiotyków oraz wyrobów medycznych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: - Część nr 1 - Produkty lecznicze: Imatinibum 100 mg , 400 mg tabl.powl.; - Część nr 2 - Produkty lecznicze: Rasburicasum 1,5 mg/ml fiol. 1,5 mg + 3 amp. rozp., proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych; - Część nr 3 - Produkty lecznicze: 0,9% izotoniczny roztwór chlorku sodowego do inj. 100 ml, 1 000 ml ; - Część nr 4 - Produkty lecznicze: Phenobarbitalum Natricum 40 mg fiol.; - Część nr 5 - Produkty lecznicze: Alteplasum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg fiol. proszku + rozp. 10 ml; - Część nr 6 - Wyroby medyczne: • Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, nie wymagający stosowania antykoagulacji systemowej: worek 5 litrów, • Płyn dializacyjny bezwapniowy, worek dwukomorowy 5l, Produkty lecznicze: Płyn substytucyjny do terapii cytrynianowej, worek dwukomorowy 5l. - Część nr 7 – Wyroby medyczne: Sterylny roztwór (cyklo)taurolidyny + 4% cytrynian +urokinaza 25000IU, do wypełniania dostępów naczyniowych typu"port" lub cewników naczyniowych, stosowany w profilaktyce zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz zabezpieczający przed tworzeniem się skrzepów w cewnikach naczyniowych lub dostępach naczyniowych typu "port". Opakowanie fiolka po 5ml. II. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. III.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VIC poniżej, 3. są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy produktów leczniczych objętych refundacją. Uwaga do punktu 3): W przypadku stwierdzenia, że substancja chemiczna w dawce i postaci wskazanej w SIWZ znajduje się w aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub produkty lecznicze w Załączniku B i/lub C, a zaoferowany produkt leczniczy nie jest ujęty w ww. Obwieszczeniu w Załączniku B i/lub C, oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie również odrzucona, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od ceny urzędowej. IV.Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres : Część nr 1 – do 20.07.2020r. ; Część nr 2 – do 20.12.2019r. ; Część nr 3 – do 30.11.2019r. ; Część nr 4 – do 04.09.2020r. ; Część nr 5 – do 12.07.2020r. ; Część nr 6 – 12 miesięcy ; Część nr 7 – do 17.01.2020r. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w Części nr 1,2,3,4,5,7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w Części nr 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33652100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną