Dostawa leków i wyrobów medycznych

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków i wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i wyrobów medycznych dla 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie w oparciu m.in. o nw. akty prawne: a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej; b) Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; c) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi formularz kalkulacji ceny ofertowej. 3. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na możliwość skorzystania z prawa opcji: a) Prawem opcji objęte są dostawy leków i wyrobów medycznych określone w tabeli w Załączniku nr 1A do SIWZ; b) Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego; c) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji; d) Zamawiający najpóźniej w terminie przed wykorzystaniem kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego złoży Wykonawcy pierwsze pisemne oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia obejmującego maksymalny poziom prawa opcji albo zamówienia obejmującego mniejszą niż maksymalny poziom opcji ilość dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia; e) Niezłożenie przez Zamawiającego pierwszego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt d) przed wykorzystaniem kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego, oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. równoważnych farmaceutycznie. Pojęcie równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką sama drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy podać odpowiednią nazwę handlową w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej, tj. załączniku nr 1A. 5. Leki i wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. 6. Wszystkie dostarczane leki i wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych) oraz pochodzić z bieżącej produkcji. 7. Wszystkie leki i wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia zostaną dostarczone w opakowaniach odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki. 8. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego okazać – w stosunku do leków, których dostawa stanowi przedmiot umowy, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności z Polską normą lub normami europejskimi, wpis do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikat CE, deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę, odpowiednie świadectwa, atesty itp. 9. Dostarczane leki i wyroby medyczne muszą być czytelnie oznakowane (nazwa, postać, kod) i opisane w języku polskim (ulotka w języku polskim). Na opakowaniach musi znajdować się czytelna seria i data ważności. 10. Wykonawca dostarczał będzie leki i wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia, posiadające co najmniej 18-miesięczny termin ważności liczony od dnia dostarczenia leku lub wyrobu medycznego do miejsca dostawy, chyba że dla określonego produktu, z uwagi na jego właściwości, producent ustalił krótszy termin ważności. W takim przypadku produkty te powinny pochodzić z daty produkcji nie starszej niż jeden miesiąc poprzedzający datę dostawy. 11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty zamówienia do magazynu aptecznego Zamawiającego mieszczącego się w Rzeszowie ul. Lwowska 5 (w godzinach: 7.30 – 11.00), w dniach pracy Zamawiającego - od poniedziałku do piątku. 12. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznik nr 5 – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną