Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2020 roku.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do 400 karnetów miesięcznych uprawniających pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych (basenów, klubów fitness itp.) w 2020 roku. a) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całość przedmiotu zamówienia, b) Wykonawca musi dysponować w ramach karnetu możliwością skorzystania, na terenie województwa podkarpackiego z minimum 50 obiektów, w tym co najmniej trzema z basenami o dł. min. 25 m każdy. Przy czym, przez pojęcie obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć oddzielne miejsce, gdzie świadczone są przedmiotowe usługi sportowo-rekreacyjne. Dostęp do usług nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, chyba że dopłaty wprowadzone są przez same punkty sportowo-rekreacyjne ale ich wysokość nie przekracza połowy wartości rynkowej zakupu danej usługi c) Oferta musi zawierać 3 warianty karnetów: WARIANT I: karnety z nielimitowanym dostępem do obiektów tj. dające możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. Liczba karnetów: 140 sztuk. WARIANT II: karnety umożliwiające jednokrotny dostęp w ciągu dnia do obiektów tj. dające możliwość jednokrotnego korzystania w ciągu dnia z usług oferowanych przez obiekty sportowe. Liczba karnetów: 60 sztuk. WARIANT III: karnety umożliwiające ośmiokrotny dostęp do obiektów w ciągu miesiąca tj. pozwalające na realizację 8 wizyt w miesiącu w obiektach sportowych. Liczba karnetów: 200 sztuk. d) Dostęp do obiektów ma mieć charakter nieograniczony czasowo, dający możliwość korzystania z usług bez limitu czasowego, chyba że takie są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne i taki limit czasowy nie może być krótszy niż 45 minut; wyjątkiem są sauny. e) Karta wystawiana przez Wykonawcę ma mieć formę dokumentu imiennego ważnego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zamawiający nie dopuszcza innej formy weryfikacji uczestników jak np. stosowanie kodów PIN otrzymywanych poprzez wiadomości sms, czy weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców uczestników). Jedyną formą weryfikacji może być dokument potwierdzający tożsamość. Zamawiający nie dopuszcza, aby weryfikacja wiązała się z jakimiś dodatkowymi kosztami. f) Płatność za karnety powinna być podzielona na 2 części. Pierwszą, comiesięczną transzę będą płacić pracownicy PRz zgłoszeni jako wyrażający chęć zakupu karnetów na konto Wykonawcy, drugą comiesięczną transzę będzie płacił Zamawiający przelewem raz w miesiącu na konto Wykonawcy na podstawie otrzymanej faktury oraz wykazu osób, które wpłaciły pierwszą transzę. Zamawiający będzie tylko obciążany za opłacone przez pracowników na dany miesiąc karnety, ich liczba może być mniejsza niż 400. g) Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy tylko listę imion i nazwisk wraz z kwotami dofinansowania w celu wykonania zamówienia. h) Zamawiający informuje, że dostawa 400 karnetów dotyczy pracowników, w stosunku do których: - Politechnika Rzeszowska przewiduje dofinansowanie ceny brutto każdego karnetu. Kwoty dofinansowania dla każdego z trzech wariantów karnetów mieścić się będą w przedziale od ok. 25% do 60%. i) Zamawiający informuje, że liczba 400 karnetów, w tym liczba karnetów w poszczególnych wariantach (WARANT I - 140 szt., WARIANT II - 60 szt., WARIANT III - 200 szt.) jest szacunkiem dokonanym na podstawie aktualnego zainteresowania pracowników tą forma rekreacji, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby. j) Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, odpowiednio dla całości zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu zamówienia. Płatności nastąpią zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktur. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć z każdą fakturą podpisany wykaz pracowników PRz, których dotyczy dana faktura. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, typ i nr karty, kwotę dofinansowania, nazwę miesiąca którego dotyczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną