Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów
 • Telefon/fax: tel. 178 756 200, , fax. 178 756 299
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Pl. Śreniawitów 3
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 756 200, , fax. 178 756 299
  REGON: 32425700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzeszow.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamó wienia jest dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt (dalej System) oraz demontaż dotychczas użytkowanego systemu na 3 salach rozpraw ( lista sal rozpraw załącznik nr 3 do wzoru umowy) zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do wzoru umowy/SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy/SIWZ. 2. Zakres prac obejmujących w szczególności: 1) demontaż systemu dotychczas użytkowanego; 2) dostawę nowych urządzeń i ich montaż; 3) wdrożenie i uruchomienie Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych, w tym oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego na wszystkich salach sądowych wskazanych w Załączniku nr 3 do wzoru umowy – lista dystrybucyjna; 4) zainstalowanie systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie związane z tym procedury); 5) dostawę materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania prac; 6) przekazanie dokumentacji technicznej; 3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ( bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ) zapewnić Zamawiającemu: a) świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego systemu - na warunkach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) gwarancję i rękojmię co do jakości przedmiotu umowy, oraz co do jego zgodności z ofertą Wykonawcy, dokumentacją, dokumentacją powykonawczą i dokumentacją producencką urządzeń oraz udziela gwarancji na wszystkie usługi wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy w okresie minimum 36 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności w celu prawidłowego wykonania tego zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, a także zdemontuje dotychczas używany sprzęt informatyczny. 6. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także normy, Zamawiający (zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Pzp) dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane przez Zamawiającego. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wobec czego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał parametry techniczne rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanego przez Zamawiającego oraz załączył do każdego opisu odpowiedni dokument (kartę katalogową, folder lub inny dokument). 8. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 10. Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 12. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy, rozumianej jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną